Menu
Varaa
Sulje
Varaa

Rekisteri­seloste

Kirjoittaja Kirjoittaja Masamitsu Amemori Olen hammaslääketieteen tohtori ja erikoishammaslääkäri. Erikoisalaani ovat hampaiden korjaukset, hammaspuutosten korvaaminen, Invisalign-oikomishoito sekä purentafysiologinen hoito. https://fi.webdento.com/ masamitsu.amemori@webdento.com

Dento Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Dento Oy
Y-tunnus: 25326189
Porkkalankatu 7 A
00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Masamitsu Amemori
co Ebeling Hammaslääkärit
Porkkalankatu 7 A
00180 Helsinki
webdento@webdento.com
050 3688864

3. Rekisterin nimi

Dento Oy:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena perusteena on asiakkaan suostumus, asiakkaan ja Dento Oy:n välisen asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen aikainen viestintä, markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen ja palvelutietojen välittäminen sekä palvelujen tarjoaminen,
 • mielipidekyselyiden ja markkinatutkimusten toteuttaminen,
 • puhelutietojen tallentaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi,
 • asiakassuhteiden analysointi, raportointi ja tilastointi Dento Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin,
 • muut vastaavat lainmukaiset käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asiakasnumero
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli ja mahdollinen huoltaja/edunvalvoja
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tunnistautumis-, laskutus- ja maksutiedot
 • tiedot asiakkaaksi tulon kanavasta sekä tavasta
 • asiakkaan itse tuottamat tiedot, kuten toiveet ja palaute
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • asiakasta hoitaneiden henkilöiden nimet
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin:

 • ensisijaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, suullisesti ja kirjallisesti
 • asiakkaan palvelujen käytöstä ja asioinnista syntyvät tiedot
 • Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä tai palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- ja luottotieto- tai luottopalvelua

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Dento Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä, kunnes asiakassuhde osapuolten välillä katsotaan päättyneeksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja käyttöoikeudet määritellään työtehtävän kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Jos rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, on rekisteröidyllä oikeus saada tällaiset tiedot itselleen ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyn tulee kieltovaatimuksen yhteydessä yksilöidä tilanne, johon perustuen hän vastustaa tietojensa käsittelyä. Dento Oy voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Yhteydenotto

Asiakastietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä postitse tai puhelimitse (kts. yhteystiedot kohdasta 2.).

Tervetuloa
konsultaatiokäynnille